پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان –دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی

تکه هایی از متن پایان نامه :

راهبردهای شناختی سطح بالا (68/0) و راهبردهای بسط دهی و سازمان­دهی را شامل می­شود که بیان­گر تونایی طبقه­بندی و سازمان­دهی اطلاعات جدید و مرتبط کردن آن اطلاعات به دانش قبلی بود.

راهبردهای شناختی بسط پایین (64/0)، دو عامل مجزا راهبرد مرور ذهنی و یادداشت برداری را شامل می­شود. همانند تحقیق پینتریج و دی­گروت (1990) و موسوی­نژاد (1376) دو سازه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای نظارت بر تلاش از هم دیگر مجزا نشدند. بنابراین ترکیب این دو سازه طبق نام­گذاری محققان قبلی در پژوهش حسینی رامشه نیز خودنظم­دهی (55/0) نام گرفت. به طور خلاصه حسینی رامشه (1377) در تحقیق خود، راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده در دو بخش باورهای انگیزشی (اضطراب امتحان، خودکارآمدی و ارزش­گذاری درونی) و راهبردهای یادگیری (راهبردهای شناختی سطح بالا، راهبردهای شناختی سطح پایین، خودنظم­دهی) مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از محسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. پایایی کل پرسشنامه برابر با (64/0) و برای هر کدام از مقیاس های باورهای انگیزشی (75/0)، ارزش گذاری درونی (75/0)، اضطراب امتحان (84/0)، استفاده از راهبرد شناختی (81/0) و خود نظم دهی (73/0) محاسبه شد.

 

نام مقیاسنام خرده آزمونتعداد آیتم           شماره آیتم
باورهای انگیزشیخودکارآمدی922و21و19و14و12و10و9و6و2
راهبردهای یادگیری خودنظم داده شدارزش­گذاری درونی924و20و17و16و11و8و5و4و1
اضطراب امتحان77و3و25و23و18و15و13
استفاده از راهبرد شناختی1347و45و44و42و39و37و34و33و32و31و29و27     و26
خود نظم­دهی946و43و41و40و35و30و28

                                                                                                                                                                                  3-5-2- ارزش­یابی پیشرفت تحصیلی

برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان از معدل کتبی (نهایی) سال سوم دبیرستان استفاده می­شود که شرایط باید به گونه­ای باشد که معدل افراد نمونه قابل مقایسه باشد. بدین منظور نمرات معدل آنها را در هر رشته تحصیلی تبدیل به نمره z گردیده است.

3-6- شیوه اجرای پرسش­نامه و جمع­آوری داده­ها

برای اجرای پرسشنامه و جمع­آوری داده­ها، پس از اخذ معرفی­نامه از دانشگاه به سازمان آموزش و پرورش و سپس به ناحیه 2 مراجعه و اطلاعاتی در رابطه با تعداد مدارس و کلاس­ها و دانش­آموزان گرفته شد. سپس با توجه به مدارس انتخاب شده به آنجا مراجعه نموده و تعدادی دانش­آموز به روش تصادفی از کلاس­هایی که به همین روش انتخاب شده بودند تعیین و برای اجرای پرسش­نامه به منظور فراهم آوردن جوی مناسب جهت اجرای مطلوب پژوهش و بالا بردن میزان اعتبار درونی آن تدابیری به کار بسته شد. به منظور دقت بالا و جلوگیری از کاستی­های عمدی یا سهوی توزیع و جمع­آوری پرسش­نامه­ها توسط خود پژوهش­گر و یا با کمک گرفتن از مشاورین مدارس انجام پذیرفت که قبل از اجرای پرسش­نامه توضیحات کامل راجع به نحوه پاسخگویی دانش­آموزان به مشاوران داده شد. زمان توزیع پرسش­نامه در زنگ تفریح یا قبل از اتمام ساعت کلاسی با هماهنگی قبلی انجام و قبل از اجرای پرسش­نامه توضیحات کلی درباره هدف پژوهش و نحوه پاسخ­دهی به سوالات و اطمینان از محرمانه بودن به دانش­آموزان داده شد و پس از اتمام زمان تعیین شده پرسش­نامه­ها جمع­آوری شد.

معدل دانش­آموزان بعد از اعلام نتایج امتحان نهایی، با مراجعه به مدارس و هماهنگی قبلی گرفته شد پس از جمع­آوری داده­ها به بررسی فایل داده­ها و کشف ماهیت متغیرها پرداخته شد تا برای انجام مراحل بعدی پژوهش که مربوط به تحلیل داده­هاست آماده گردد.

thesis-download3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی پژوهش از آماره هایی چون میانگین، انحراف معیار و انحراف استاندارد استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نیز از ازمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

متن کامل در لینک زیر :

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید